Raichur District Police

Daily News

¢£ÁAPÀ 14/05/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä ªÀÄUÀ gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ ZÀAzÀ¥Àà, ºÁUÀÆ ZÀAzÀ¥Àà£À vÀAV  §ÆzɪÀÄä, ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w¥Éà UÉƧâgÀ ¸ÀA§AzÀªÁV dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ¨Élè PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä½UÉ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §ÆzɪÀÄä ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrC¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, ¨ÉƸÀÆr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ gÀAUÀAiÀÄå CqÀØ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ , ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ CqÀØ §gÀ®Ä DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉ »rzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸À°è¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ. ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  15/05/19  ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು  ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ  14/05/19 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ  ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಈತನು ಫೊನ್ ಮಾಡಿ  ಸ್ಟಾರ್ ಢಾಭಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ಶಿವ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಬೀರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ , ತಲೆಗೆ  ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನರಸಿಂಹ  ಈತನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರುಗಳು ‘’ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಬಂದಾನಂತ ುಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ   ಗುನ್ನೆ ನಂ 107/2019  ಕಲಂ 143,147,148,324,504,506 ಸಹಿತ 149  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
ದಿನಾಂಕ 12-05-2019 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220 ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಎಸ್-0544 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 13-05-2019 00.15 ಗಂಟೆಯಿಂದ 00.30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಎಸ್-0544 ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
ಆರೋಪಿಯಾದ ಜಿಲಾನಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂ ಗೆ 80/-ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್‌‌ () & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಆರೋಫಿ ಜಿಲಾನಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ತನ ವಶದಿಂದ 1]ನಗದು ಹಣ 1750/-  2]01 ಮಟಕಾ ನಂಬರ್‌‌ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿ, 3]ಒಂದು ಬಾಲ್‌‌ಪೆನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನು ತಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರಿ ರಾಜು ಸಾ:ಲಿಂಗಸಗೂರು ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಜಿಲಾನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜೆಎಮ್ ಎಪ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾನವಿ ರವರಿಂದ ದಿ- 15/05/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-15 ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 13-45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:50/2019, ಕಲಂ:78[3] ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ದಿನಾಂಕ – 13/05/2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ – 14/05/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ  04-30 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಸ್ ( ಏರ್ ಟೇಲ್ ) ಟವರ ನ ಸೈಟ್ ID MARNI-1 ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ID 1299695  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಔಟ್ ಡೋರ್ ಕೇಜಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 24 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಲ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ 24000 ರೂ/-ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 49/2019 ಕಲಂ:379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 & 02 ನೇದ್ದವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 03 & 04 ನೇದ್ದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರಿದ್ದು, ಸದ್ರಿಯವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೇಖಾನ ಸಿಮಾ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ-85/3 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ವಿಚಾರದಾಗಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರು ಸಹ ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರು ಜಮೀನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೇಳಕಾಣಿಸಿದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಕರಾರು ಉಂಟಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಗೆ ದಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಸದ್ರಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ PAR NO-75/2019 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 14.05.2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಠಾ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 24/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  15.05.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-05-2019 ರಂದು 9-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಆರ್.ಟಿ. ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗಾಯಾಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಣಕೀಕೃತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,

        ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಅಜಯ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಈತನು ಕೂಡಿ .ಜೆ ಬಸಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜನು  ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ TVS XL Super M/c No KA-36/ED-0717 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಸವರಾಜನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಎಗಡೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು, ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಬಲತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲ ಬುಜ, ಮುಂಗೈಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಗೆ, ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ ಎನ್ನುವವನು ಇತರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಯಾವುದೋ ಬೈಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಘಟನೆಗೆ TVS XL Super M/c No KA-36/ED-0717 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ:            16-05-2019 ರಂದು 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
ದಿನಾಂಕ 16.05.2019 ರಂದು 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅರೋಪಿತನು ರಾಯಚೂರು-ನಂದಿನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಜೀಪ ನಂ. ಎಪಿ21/ಡಬ್ಲ್ಯೂ0659 ನೇದ್ದರ ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಅತೀವೇಗ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
ದಿನಾಂಕ 15-05-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45  ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ-  214, 283, 592  ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1300/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು  ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 07/2019 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:16.05.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿ.ಸಿ-291 ರವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ 57/2019 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16-05-2019 ರಂದು 15.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತನು ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಾಧ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪಿ..ಆರ್ ನಂ.01/2019 ಕಲಂ. 110 (ಇ)(ಜಿ)  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/05/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಈತನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ  ಈತನು ಮಾನವಿ ಲೋಯೋಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿ.ಕಾಂ ದ್ವಿತಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/05/19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಟೇಲ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 15/05/19 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕುಮಾರ ನಾಯಕನು ಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ  ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 15/05/19 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 16/05/19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಮೃತನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ  ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಅರ್ ನಂ 11/2019 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ದಿನಾಂಕ 15-05-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45  ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ-  214, 283, 592  ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1300/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು  ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 07/2019 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:16.05.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿ.ಸಿ-291 ರವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ 57/2019 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 16-05-2019 ರಂದು 8-15  ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,

            ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಕು. ಮೇರಿ ವಯ-19 ಇವಳು ಮಸ್ಕಿಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೇದ್ದವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮೇರಿಯು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ: 12-05-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೇರಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ಯ ಮುದ್ದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇರಿಯು ಸಂಜೆಯಾದರು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು  ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಿಂದ 4 ರವರು ಹೌದು  ಹನುಮಂತನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೇದ್ದವನು ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಿಂದ 4 ರವರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 98/2019 ಕಲಂ. 366, 109, 504 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು
ದಿನಾಂಕ: 16-05-2019 ರಂದು 5-20 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಡೇಸ್ಗೂರುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 07 ನೇದ್ದವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂದು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 07 ನೇದ್ದವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 06 ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಣದಲ್ಲಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.6730/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕಾವನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 7.10 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು 06 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 8-50 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.81/2019, ಕಲಂ.87 ಕ.ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ರೀತ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.