Raichur District Police

Daily News

¢£ÁAPÀ 09-06-2019 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆ¢vÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è UÀqÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ  DªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ   ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÀ±Àð£ÀgÉrØ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ  »UÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ  PÉýzÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  ¹nÖUÉ  §AzÀÄ  ¸ÀÄzsÀ±Àð£ÀgÉrØ FvÀ¤UÉ  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀqÁgÀ¢AzÀ ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. 
¦ügÁå¢zÁgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ  DgÉÆævÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¨Á¬ÄªÀiÁw£À «ZÁgÀªÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ  ¢£ÁAPÀ 09-06-2019 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆ¢vÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ  ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÁUÀ ¸ÁQëzsÁgÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÁUÀ  DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ  EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArAiÀįÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ  ¤£ÀߣÀÄß  fêÀ ¸À»vÀ  ©qÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. 
ತಾರೀಕು 11/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-40 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಳು ನಾಗನಗೌಡನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಆತನ ಅಣ್ಣ ರಾಮನಗೌಡನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಗನಗೌಡನ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 36 ಇಪಿ 8249 ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 11/06/2019 ರಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ನಾಗನಗೌಡನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ರಾಂಪೂರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಸಿದರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲಾ. ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಕೂಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಿಜವಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯ, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ, ಬಲ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೂಡ ಜಗಂಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ನಾಗನಗೌಡನಿಗೆ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                    ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 12/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೃತನ ತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 11/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À- . ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 12-06-2019 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ  ರೇಷ್ಮಾಬೇಗಂ ತಂ  ನಬೀಸಾಬ ವ, 19  ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಫೀರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಮಗಳಿದ್ದು,  ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ 31-05-2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಉಮಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ  ದೇವರಾಜ  ಇವರ ಮದುವೆ  ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ  ಸೋಮನಾಥ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ  ಮದುವೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ  ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಸದರಿಯವಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ದುಂಡನೆಯ  ಮುಖ ಸಾದರಣ ಮೈ ಕಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಎತ್ತರ 5- ಫೀಟ್ 4 ಇಂಚು ಎತ್ತರ  ಇದ್ದು , ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 10.000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಆಕೆ ಪತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರುವದರಿಂಈ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ  109/19 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನ ತಾರೀಕು 12/06/2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಸವೆನೆಂದರೆ ತಾನು ಗೋನವಾಟ್ಲಾ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 9 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೋನವಾಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪನ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಆತನಿಗೂ ಮತ್ತು ತನಗೂ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಸಂಬಂದ ಜಗಳವಿದ್ದು ಅದೆ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 11/06/2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವ ಸಾಗರ ಕ್ರಾಸ ನಲ್ಲಿರುವ ನವೀನ ಎಂಟರಪ್ರೈಸಸ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತರು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಲೇ ಆಂದ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿವೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ತಗೋಂಡು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಬದುವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಆರೋಪಿ 3 ನೇದ್ದವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಬುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದ್ದವನು ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗುದಿದ್ದ, ಆರೋಪಿ ನಂ 3,4 ನೇದ್ದವನು ತನಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಡ್ಡಿನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ   ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕ 11.06.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇದನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 30/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  12.06.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 11.06.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 31/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  12.06.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:12.06.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್.ಜಿ-605 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಸಿ-173 ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಮೃತ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಜಗ್ಲಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ :29.05.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹಗ್ಗವು ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೋಲಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತುಗಳು ಬಂಡಿ ಸಮೇತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿಗಾಲಿಯು ಶರಣಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬಲಗಡೆ ದುಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರಳುಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟ ಕೆರೂಡಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ :12.06.2019 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾರಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ: 12/06/2019   ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು  ಲಿಂಗಸೂಗೂರು  ಎಂಪಾಯರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ  ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ಹಣ 8850/-ರೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು.ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 5-30 ರಿಂದ 6-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು 7-00 ಪಿಎಂ.ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ ಸಿ- 199 ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ದಿನಾಂಕ- 12/06/2019 ರಂದು 19-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿಂಗಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸುಮಾರು 05 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕೇಳದೇ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:11/06/2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು  ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 56/2019 ಕಲಂ–498(),504,506,323,  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À FvÀ£À PÁgÀÄ £ÀA§gÀ PÉJ-33 J£ï/5437 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11/06/2019 gÀAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd JA¨ÁvÀ CªÀ¸ÀgÀªÁV PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä HgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉAZÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á- PÉÆqÀV£ÀzÉÆrØ , UÁ° gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á- CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É AiÀiÁªÀ £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀĽw¢Ýj, ¤£Àß ªÀÄUÀ£À PÁjUÉ UÀÄ¢ÝzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ, ¤£ÀßUÀÆ UÀÄzÀÄÝwÛ« ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤ÃªÀÅ  F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÉAZÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §UÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ, ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ UÁ° gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ºÀµÀðªÀzÀð¤UÉ  ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ,  £ÁåAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §AzÀ ¤AUÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ, SÁ¹A¸Á¨ï §rUÉ¥Àà, gÁªÀÄAiÀÄå EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃªÉãÀÄ £ÁåAiÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀ¯Éà ¸ÀƼɠ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£Àß  UÀAqÀ£À£ÀÄß HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ  ¨ÉÊzÀÄ PÉAZÀtÚ  FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÁ® ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ. ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.
         ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  13/06/19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈರೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಾರಿ ಸಾ: ಬೆಟದೂರು  ಈತನು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ನಾನು ಕೂಡಲೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ  ಗಾಯಾಳು ಈರೇಶನಿಗೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಈರೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ನಂಬರ್  ಇಲ್ಲದ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಟಿಲ್ಲರ್  ಹೊಡೆಯಲು ಅಂತಾ   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದಿನ  ಹಂಪ್ಸನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ರವರು ಮಂಗಳೂರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.01/ಎಫ್ 9197 ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಿಂದೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಈರೇಶನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಹಿತ ಮೂರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ  ಈರೇಶನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 126/2019 ಕಲಂ 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು. 
ದಿನಾಂಕ B: 13.06.2019 ರಂದು 00.30 ಗಂಟೆಯಿಂದಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಮನಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಡ್ ರೂಮನ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರವನ್ನು ಕಪಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಅಲಮಾರಿಯ  ಬೀಗ ದಿಂದ ಅಲಮಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 1)ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗರ ಅ.ತೂಕ, 5 ಗ್ರಾಂ. ಅ.ಕಿ. 13.000/- 2) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಕ್ಲೇಸ್ ಅ.ತೂಕ 15 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ. 39,000/- ರೂ. 3) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಸರ ಅ. ತೊಕ 25 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ.65,000/- 4) ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೀರೆ ಅ.ಕಿ. 8,000/- ರೂ, 5) ಒಂದು Redmi MI ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಅ.ಕಿ. 8,000/- ರೂ 6) 10,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು  ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ .ಕಿ.1,43,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದುವಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ಈತನು ಸಿರವಾರದ ಮಾನವಿಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದುಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೂಂಡು  ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವನವರೂಂದಿಗೆ  ಅಂಗಡಿಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೂಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿ.11-06-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆರೋಪಿತರು  ಪಕ್ಕದ ಹೂಟೇಲ್ ದಲ್ಲಿ  ಊಟಮಾಡಿಕೂಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಮನೆಯ ಮುಂದಿನ  ಬಾಗಿಲದ ಮುಂದೆ  ನಿಂತು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ   ಮಾವ  ಗಾಯಾಳು  ಇಲ್ಲೇ ಊಟಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿತರು  ನಾವು ನಿಮ್ಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಅಂತಾ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಹೂಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಸೂಳೆದುಬಹಳಾಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಆಕೆಯಸೀರೆ ಹಿಡಿದುಎಳೆದಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿನಿಂದಾ ಒದ್ದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದಾ ಆಕೆಯ ಎಡಕೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಹೂಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕೆಯ  ಗಂಡ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು   ಈಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರೂಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೂಂಡು  ತಡವಾಗಿ ಬಂದು     ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರ.ವ.ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಾಯಾಳು ಮಹೇಂದ್ರ ಈತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮಗನಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ.ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-13/06/2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಣವಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಈತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಯಾಳು ಮಹೇಂದ್ರ ಈತನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರುತ್ತಿರಿ ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೊಡಲಿ,ರಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬಣವೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ  ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ-40/2019. ಕಲಂ-143,147,148,323,326,354,307,504,506, ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.