ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

 • 20
 • Feb
Deodurga Ps Cr No.74/2019 U/S 107 CRPC
 •  2019-02-20

 •  ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ನಂಬರ 14 ರಲಿ
 • 20
 • Feb
Deodurga Ps Cr No.73/2018 U/S 73/2019 U/S 107 CRPC
 •  2019-02-20

 •  ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ನಂಬರ 14 ರಲಿ
 • 20
 • Feb
Deodurga Ps Cr No.72/2018 U/S 107 CRPC
 •  2019-02-20

 •  ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ನಂಬರ 14 ರಲಿ
 • 20
 • Feb
Deodurga Ps. Cr.No.71/2019 U/S 107 CRPC
 •  2019-02-20

 •  ಅರೆಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 20 ಕಿ. ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ನಂಬರ 04 ರಲಿ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ