ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

 • 16
 • Jun
SHAKTHI NAGAR PS CR NO -34/2019 U/S 171(H),188 IPC
 •  2019-06-16

 •  ಶಕ್ತಿನಗರದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ
 • 16
 • Jun
MASKI PS PAR NO:76/2019 U/S 110(E)(G)&151 CRPC
 •  2019-06-16

 •  ದಿನ್ನಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
 • 16
 • Jun
Deodurga PS Cr.No. 91/2019 U/S.498(A),504,&34 IPC
 •  2019-06-16

 •  ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಟೀಲ್ ಓಣಿಯ
 • 15
 • Jun
YAPALADINNI PS CR NO-29/2019 U/S 279,337,338 IPC
 •  2019-06-15

 •  ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಚಂದ್ರಬಂಡ ರಸ್ತೆಯ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ