ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

 • 08
 • Jan
RAICHUR RURAL PS CR.NO.05/2020 U/S 279, 338, 304(A) IPC & R/W 180 I.M.V. Act.
 •  2020-01-08

 •  ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ – ಶಾಖವಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಪೋತಗಲ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
 • 08
 • Jan
SIRWAR PS CR.NO.03/2020 U/S MAN MISSING
 •  2020-01-08

 •  ಸಿರವಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಾ
 • 08
 • Jan
WOMEN PS CR.NO. 04/2020 U/S 498(J), 323, 504, 506 R/W 34 IPC & U/S 3 & 4 DP ACT
 •  2020-01-08

 •  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
 • 08
 • Jan
WOMEN PS CR.NO. 05/2020 U/S WOMEN MISSISNG
 •  2020-01-08

 •  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉé¸ÉÖõÀ£À¢AzÀ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ