ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

 • 21
 • Apr
LINGASUGUR PS Cr. No. 100/2019 U/S. 171(H) IPC
 •  2019-04-21

 •  ಸುಮಾರು ಪೂಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ
 • 21
 • Apr
TURVIHAL PS Cr. No. 01/2019 U/S. 279,338 IPC
 •  2019-04-21

 •  ಕಾನಿಹಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ TLBC ಮೇನ್ ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
 • 21
 • Apr
Manvi Ps.Cr NO:06/2019U/S 174 CRPC
 •  2019-04-21

 •  ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅನ್ನಯ್ಯಮಯ್ಯ ತಾತನ ಗುಡಿ
 • 21
 • Apr
IDAPNOOR PS Cr. No. 27/2019 U/S. 323,504,506,R/W 34 IPC
 •  2019-04-21

 •  ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ