ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

 • 29
 • May
JALAHALLI PS CR No- 77/2020 U/S : 279, 338 IPC
 •  2020-05-29

 •  At Canal near main road in Hosur Siddapur.
 • 29
 • May
SINDAHANOOR TOWN PS CR- NO 06/2020. ಕಲಂ: 109 CRPC.
 •  2020-05-29

 •  Near Girija Mahila college at Mahaboob colony in Sindanur town.
 • 29
 • May
YAPALADINNI PS UDR NO-04/2020 U/S:174 CRPC
 •  2020-05-29

 •  Sarjapur ಗ್ರಾಮದ ಮೃತನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
 • 29
 • May
HUTTI PS UDR No -10/2020 U/S: 174 CRPC
 •  2020-05-29

 •  ರಾಯದುಗರ್ಾದ ಸಾಲೇರ್ ದೊಡ್ಡಿಯ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಹೊಲದಲಿ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ