ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿ

  • 29
  • Nov
TURVIHAL PS CR NO 200/2019 U/S 468 [A] ,323,114,504,50 R/W 34 IPC & 3,4, D.P.ACT 1961
  •  2019-11-29

  •  ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕೂಡ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ
  • 29
  • Nov
MUDGAL PS CR NO 143/2019 U/S 420 IPC
  •  2019-11-29

  •  ದಿನಾಂಕ:15.12.2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯಮನೂರು ಇವರ ಆಪೀಸನಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 1/2 ಕಿ.ಮಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಬೀಟ್ ಪದ್ದತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳೆದುಹೋದ/ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರೀ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ