ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು

SL No

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ವೃತ್ತ

ಉಪ ವಿಭಾಗ

1

ಸದರ ಬಜಾರ

ರಾಯಚೂರು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ

2

ನೇತಾಜಿ ನಗರ

ರಾಯಚೂರು ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

3

ಮಾಕರ್ೇಟ್ಯಾರ್ಡ

ರಾಯಚೂರು ಪಕ್ಷಿಮ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

4

ಟ್ರಾಫಿಕ್

ರಾಯಚೂರು ಪಕ್ಷಿಮ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

5

ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ

ರಾಯಚೂರು ಪಕ್ಷಿಮ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

6

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

7

ಶಕ್ತಿನಗರ

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

8

ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

9

ಇಡಪನೂರು

ಯರಗೇರಾ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

10

ಯರಗೇರಾ

ಯರಗೇರಾ

ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

11

Raichur CEN

--

--

12

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ

--

--

13

ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ

ಸಿಂಧನೂರ್ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

14

ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

ಸಿಂಧನೂರ್ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

15

ಸಿಂಧನೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್

ಸಿಂಧನೂರ್ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

16

ಬಳಗಾನೂರು

ಸಿಂಧನೂರ್ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

17

ತುವರ್ಿಹಾಳ

ಸಿಂಧನೂರ್ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

18

ಮಾನವಿ

ಮಾನ್ವಿ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

19

ಸಿರವಾರ

ಮಾನ್ವಿ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

20

ಕವಿತಾಳ

ಮಾನ್ವಿ ವೃತ್ತ

ಸಿಂಧನೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

21

ದೇವದುರ್ಗ

ದೇವದುರ್ಗ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

22

ದೇವದುರ್ಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್

ದೇವದುರ್ಗ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

23

ಗಬ್ಬೂರು

ದೇವದುರ್ಗ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

24

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ

ದೇವದುರ್ಗ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

25

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

26

ಹಟ್ಟಿ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

27

ಮಸ್ಕಿ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

28

ಮುದಗಲ್

ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ಉಪವಿಭಾಗ