News

15
  • April

DEODURGA PS CR No 08/2019 U/S 174 CRPC

)¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À      :- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀªÀÄä½UÉ »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè. DPÉ DUÁUÀ vÁ£ÀÄ  ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  ºÉAqÀw PÀªÀÄ®ªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ  ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ,¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzÁ£ÀzÀ ªÀiÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 15/04/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß  ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆð ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ,  DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  KPÉ eÉÆð ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÉýzÀÄÝ, DUÀ DPÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè. DPÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£Éà §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ£ÀÄ,  vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀÄ®ªÀÄä, vÀ£Àß  C½AiÀÄ ©üêÀÄtÚ, E£ÉÆߧâ C½AiÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  CgÀPÉÃgÁzÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀì.zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ,  C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, dÄlªÀÄgÀr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. vÀ£Àß  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/04/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä  ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, C¸Àé¸ÀÜUÉÆArzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ dÄlªÀÄgÀr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA§gÀ 08/2019 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.