News

15
  • May

WOMEN PS RAICHUR PS Cr No 47/2019 WOMEN MISSING

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.05.2019 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð FPÉUÉ ¢£ÁAPÀ:13-05-2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄƺÀvÀð EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:13-05-2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁvïgÀÆ«Ä£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2019 PÀ®A:  ªÀÄ»¼É  PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.