News

11
  • June

WOMEN PS RAICHUR Cr NO:65/2019 U/S 498(A),323,504,506, IPC

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.06.2019 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-05-2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ a£Á¯ï gÁAqï CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11-06-2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §mÉÖ ºÉÆUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä E°è ¤Aw¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ JwÛ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è, M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÉÊUÀ½UÉ §¼É ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÆjzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 20.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:65/2019 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506, L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.