News

12
  • June

DEODURGA PS Cr NO:86/2019 U/S 143,147,148,504,506,323,324,354,114 R/W 149 IPC

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 58 gÀd«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ½¤AzÀ ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢zÀÄÝ, DUÁUÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ.

  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10/06/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÆr ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ EzÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ CAzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 02 ²ªÀ¥Àà£ÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 07 ªÀÄjUÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 08 FgÀ¥Àà , DgÉÆæ £ÀA§gÀ 09, ¨sÁUÀªÀÄä, DgÉÆæ £ÀA§gÀ 10 UÀAUÀªÀÄä, DgÉÆæ £ÀA§gÀ 11 ²ªÀªÀÄä , ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 12 ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 01 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÄÝ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ. ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.