News

12
  • June

DEODURGA PS Cr NO:87/2019 U/S 143,147,148,427,504,506,323,448,354,114 R/W 149 IPC

¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 01 ªÀÄĸÁÛPï EªÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

 »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/06/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è UÀÄzÀÝ° ¸À°PÉ ºÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ±À§Ý PÉý ºÉÆgÀUÉ Nr §AzÀÄ UÉÆêÀÄqÉ ºÉÆqÉAiÀÄzÀAvÉ ¸ÁPÀëÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ a£Á¯ï gÀAqï CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ UÁdÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50, ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ. ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.