News

12
  • June

IDAPANOOR PS. CR.NO 036/2019 U/S 143,147,148,323,324,504,506, R/W 149 IPC

¢£ÁAPÀ 09-06-2019 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆ¢vÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è UÀqÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ  DªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ   ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÀ±Àð£ÀgÉrØ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ  »UÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ  PÉýzÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  ¹nÖUÉ  §AzÀÄ  ¸ÀÄzsÀ±Àð£ÀgÉrØ FvÀ¤UÉ  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀqÁgÀ¢AzÀ ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.