News

12
  • June

IDAPANOOR PS. CR.NO :37/2019 U/S 504,323,506, R/W 149 34 IPC

¦ügÁå¢zÁgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ  DgÉÆævÀjUÀÆ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¨Á¬ÄªÀiÁw£À «ZÁgÀªÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ  CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ  ¢£ÁAPÀ 09-06-2019 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆ¢vÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ  ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÁUÀ ¸ÁQëzsÁgÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÁUÀ  DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ  EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArAiÀįÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ  ¤£ÀߣÀÄß  fêÀ ¸À»vÀ  ©qÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.