News

03
  • July

DEODURGA PS Cr.No. 88/2019 U/S. 447, 504, 354, 506,323 R/W 34 IPC

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À FvÀ£À PÁgÀÄ £ÀA§gÀ PÉJ-33 J£ï/5437 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11/06/2019 gÀAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd JA¨ÁvÀ CªÀ¸ÀgÀªÁV PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä HgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉAZÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á- PÉÆqÀV£ÀzÉÆrØ , UÁ° gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á- CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É AiÀiÁªÀ £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀĽw¢Ýj, ¤£Àß ªÀÄUÀ£À PÁjUÉ UÀÄ¢ÝzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ, ¤£ÀßUÀÆ UÀÄzÀÄÝwÛ« ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤ÃªÀÅ  F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÉAZÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §UÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ, ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ UÁ° gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ºÀµÀðªÀzÀð¤UÉ  ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ,  £ÁåAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §AzÀ ¤AUÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ, SÁ¹A¸Á¨ï §rUÉ¥Àà, gÁªÀÄAiÀÄå EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃªÉãÀÄ £ÁåAiÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀ¯Éà ¸ÀƼɠ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£Àß  UÀAqÀ£À£ÀÄß HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ  ¨ÉÊzÀÄ PÉAZÀtÚ  FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÁ® ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ. ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.