News

12
  • July

WOMEN PS Cr.No.84/2019 U/S 353,504,506 IPC

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢: 10-07-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è mÁåUÉÆÃgï ªÉĪÉÆÃj¯ï ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÁV 3 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr “AiÀÄ®èªÀÄä JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉqï PÀÄPï DV £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ AiÀiÁPÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr¯Áè £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼɔ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀZÉð ªÀiÁr vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2019 PÀ®A: 353, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.