News

12
  • July

WOMEN PS Cr.No.85/2019 U/S 4989(A) 323,504,506 R/W 34 IPC

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±À:ದಿನಾಂಕ: 11-07-2019 ರಂದು 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 03-05-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸೂಳೆ, ರಂಡಿ, ಚಿನಾಲಿ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಬೈದರು ನೀನು ಬಂಡಕ ಬಿದ್ದಿಯಾ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ ನೀನು ಗೊಡ್ಡೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 27-01-2019 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಕೇಶನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬ್ಯಾಡ ನೀನು ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಿಕೋ, ಇದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ EzÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2019 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.