News

14
  • August

GABBUR PS CR NO 58/2019 U/S 143,147,148,323,324,354,504,506 R/W 149 IPC

¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, EzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ-12/08/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §vÀÛ £Án ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §vÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ EªÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ , PÀnÖUɬÄAzÀ , PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ãj£À°è PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-58/2019 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.