News

08
  • January

WOMEN PS CR.NO. 05/2020 U/S WOMEN MISSISNG

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2019 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2019 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÊ®zÀ°è PÀÆr¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà E°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß C®è°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:05/2020 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.