News

08
  • January

WOMEN PS CR.NO. 04/2020 U/S 498(J), 323, 504, 506 R/W 34 IPC & U/S 3 & 4 DP ACT

¢£ÁAPÀ:07.01.2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆæ 1 FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ:19.05.2016 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÉ.ZÉ£À߸ÀAzÀæ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ Dgï.vÉÃd¸ï ªÀAiÀÄ:3 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀµÀðzÀ ºÉ¸ÀjqÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢¯Áè. £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ 4-5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ Nr §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý, ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÁUÀ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ 1 FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB §AzÀÄ PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ:29.12.2019 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀ vÉÃd¸Àì£ÀÄß vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr DgÉÆæ 1 FvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ,  ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ DPÉUÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2020 PÀ®A: 498(J), 323. 504. 506. ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 & 4 r.¦. DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.