News

06
  • April

MASKI PS CR NO 28/2020 U/S 504,324,506 IPC

£ÀªÀÄÆ¢vÀ ¦gÁå¢zÁgÀ ¢£ÁAPÀ 04-04-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ §AzÀAvÀºÀ d£ÀjUÉ ªÉÊzsÀågÀ°è vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁr¹zÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è Hj£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÀgÉÆãÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊPÀ£À°è ¨ÉÃgÉ Hj£À E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ¤UÉ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉà £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀÆUÁr ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼É¹ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß MqÉzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉEzÀÄÝ PÁgÀt F PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.